KO-KURIKUKLUMTUGAS PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
1. PENGURUSAN KURIKULUM:
1.1 Merancang pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran yang diajarnya.
1.2 Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan sebagai contoh dengan kemahiran yang ada padanya.
1.3 Menggunakan ABM dengan cara yang betul dan bersistematik.
1.4 Menentukan pelaksanaan pengajaran pendidikan jasmani dan kesihatan dengan lancar.
1.5 Merancang program unjuran keluar bilik darjah.
2. KURIKULUM (SUKAN, PERMAINAN, PASUKAN BERUNIFOM, PERSATUAN DAN KELAB):
2.1 Merancang takwim kegiatan setiap bidang.
2.2 Mengurus pemilihan peserta kumpulan elit sekolah.
2.3 Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program dan aktiviti.
2.4 Mengawal dan menilai setiap kegiatan mencapai matlamatnya.
2.5 Menyesuaikan program yang dirancang mengikut kesesuaian pelajar.
3. PENGURUSAN:
3.1 Mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang kokurikulum.
3.2 Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum.
3.3 Menentukan langkah keselamatan dalam setiap aktiviti kokurikulum telah diambil penjelasan.
3.4 Membantu dan mengurus segala penerbitan sekolah.
3.5 Menyelaras hari perayaan dan upacara sekolah.
3.6 Menyelaras pembahagian murid dalam kumpulan/rumah dan meningkatkan pencapaian prestasi aktiviti setiap rumah.
3.7 Mengurus dan menyelia peralatan dan kemudahan ko-kurikulum.
3.8 Memastikan rekod-rekod dan data koko disenggarakan dengan baik.
3.9 Mengenalpasti guru/murid yang berpotensi untuk maju dengan mengadakan program khas untuk mereka.
4. PEMBANGUNAN DIRI STAF:
4.1 Bertindak sebagai pegawai perkembangan sekolah.
4.2 Menganggotai JK Kurikulum/kokurikulum yang dibentuk oleh pihak sekolah bagi kemudahan pelajar.
4.3 Bertindak sebagai setiausaha perayaan di peringkat sekolah.
4.4 Menyelaras kurikulum/kokurikulum bersepadu.
5. PEMBANGUNAN DIRI PELAJAR:
5.1 Menyertai kursus kokurikulum.
5.2 Menyertai kempen/perkhemahan tahunan yang diadakan oleh badan luar.
5.3 Menjadi jurulatih dalam bidang-bidang bertentu.
6. SUKAN DAN PERMAINAN:
6.1 Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan/permainan di semua peringkat.
6.2 Merancang takwim sukan dan permainan sekolah.
7. KELAB/PERSATUAN:
7.1 Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik.
8. PASUKAN PAKAIAN SERAGAM:
8.1 Merancang strategi penglibatan murid dalam kegiatan pasukan pakaian seragam.
8.2 Menyelaras pelaksanaan kegiatan pasukan pakaian seragam sekolah.
9. SETIAUSAHA SUKAN SEKOLAH:
9.1 Merancang kegiatan sukan untuk dua tahun ke hadapan.
9.2 Menjaga dan membina kemudahan / kelengkapan peralatan sukan, mengadakan stor, buku stok, menyimpan rekod kejohanan dan piala pusingan.
9.3 Mengadakan tabung sukan, kutipan yuran sukan sekolah, MSS serta menentukan anggaran perbelanjaan bagi tiap-tiap sesi persekolahan.
9.4 Kegiatan tabung anugerah MSSM dari Tahun 1 serta kutipan yang diarahkan oleh jabatan atau kementerian.
9.5 Menyertai pertandingan MSS daerah atau negeri.
9.6 Mengadakan jadual latihan sukan / olahraga/ permainan untuk murid sekolah.
9.7 Menjalankan tugas lain yang berkaitan dengan sukan sekolah/ MSSD/ MSST/MSSM.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.
1. PENGURUSAN KURIKULUM
1.1 Merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran yang diajarnya.
1.2 Melaksanakan pengajaran- pembelajaran yang berkesan sebagai contoh dengan kemahiran yang ada padanya.
1.3 Menggunakan ABM dengan betul dan sistematik.
1.4 Menentukan pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani berjalan lancar.
1.5 Merancang program aunjuran keluar bilik darjah.
2. KOKURIKULUM : SUKAN, PERMAINAN, UNIT BERUNIFORM, PERSATUAN & KELAB.
2.1 Merancang takwim permainan setiap bidang.
2.2 Memilih kumpulan peserta elit sekolah.
2.3 Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program dan aktiviti.
2.4 Mengawal dan menilai setiap kegiatan mencapai matlamatnya.
2.5 Menyesuaikan program yang dirancang mengikut kesesuaian murid.
3. PENGURUSAN
3.1 Mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang kokurikulum.
3.2 Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan ko-kurikulum sekolah.
3.3 Menentukan langkah keselamatan setiap aktiviti kokurikulum yang dirancang telah diambil.
3.4 Membantu dan menguruskan segala penerbitan sekolah.
3.5 Menyelaras Hari Ucapan dan Perayaan sekolah.
3.6 Menyelaras pembahagian murid dalam rumah dan meningkatkan pencapaian prestasi rumah.
3.7 Mengurus dan menyelia setiap peralatan ko-kurikulum.
3.8 Memastikan rekod-rekod dan data kokurikulum diselenggara dengan baik.
3.9 Mengenalpasti guru/murid berpotensi untuk maju - mengadakan program khas untuk mereka.
4. PEMBANGUNAN DIRI MURID
4.1 Bertindak sebagai pegawai perkembangan sekolah.
4.2 Menganggotai Jawatankuasa Kokurikulum / Kurikulum yang dibentuk oleh sekolah bagi kemudahan murid.
4.3 Bertindak sebagai setiausaha perayaan di peringkat sekolah.
4.4 Menyelaras Kurikulum / Kokurikulum bersepadu.
5. PERKEMBANGAN KENDIRI (PERSONEL SYNERGY)
5.1 Menyertai kursus kokurikulum.
5.2 Menyertai kempen / perkhemahan tahunan yang diadakan oleh badan luar.
5.3 Menjadi jurulatih dalam bidang-bidang tertentu.Polisi Keselamatan Kegiatan Luar Bilik Darjah


Polisi ini harus dibaca bersama:


· SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL:1/1989
Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah


· SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 8/1995
Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan.


· SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 3/1995
Perlaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah
Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan.


· SURAT PEKELILING KHTISAS BIL: 25/1998 dan BIL: 3/1979
Pendidikan Jasmani.


· SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 24/1988
Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi
Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan.


· SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 25/1998
Perlaksanaan Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan.


· SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 9/2000 dan BIL: 1/1995
Panduan Keselamatan diri Pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan
Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan dan Di Luar Kawasan Sekolah.
PENGENALAN


Aktiviti ko-kurikulum merupakan sebarang aktiviti yang dijalankan di luar kelas yang tidak melibatkan
waktu pembelajaran.


RASIONAL


· Pihak Sekolah bertanggungjawab menyediakan iklim sekolah yang selamat semasa
aktiviti kokurikulum dijalankan.
· Warga sekolah terdedah dengan isu-isu keselamatan fizikal dan semasa penggunaan
peralatan sukan.
· Menyedari keperluan pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan.


OBJEKTIF


· Memastikan kegiatan ini bergerak selaras dengan matlamat yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Pelajaran Malaysia.
· Mengelakkan berlakunya kemalangan semasa kokurikulum dijalankan.
· Mendisiplin diri dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum.
· Memastikan pengurusan peralatan dan diri pelajar mengikut tatacara yang disediakan.


PERANAN MURID


· Melapor taraf kesihatan diri kepada guru
· Mengikut arahan guru / jurulatih sepanjang aktiviti dijalankan.
· Melaporkan dengan segera sebarang masalah yang timbul sepanjang aktiviti dijalankan.
· Mengikut aktiviti yang dijalankan dengan mengutamakan aspek keselamatan.


PERANAN JURULATIH / GURU


· Memberikan kesedaran dan kefahaman kepada pelajar tentang pentingnya
keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti kokurikulum melalui:
a. Poster
b. Perhimpunan Mingguan
c. Ceramah
d. Bengkel
e. Pengajaran dan Pembelajaran dalam klelas
f. Edaran
· Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan.
· Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki mempunyai
niat jahat.
· Memaklum kepada ibubapa dan pihak berkenaan.
· Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permaufakatan, Jawatankuasa Keselamatan
dan PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti ko-kurikulum.
· Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti ko-kurikulum.


PERANAN IBU BAPA DAN PENJAGA.


· Mengambil tahu aktiviti ko-kurikulum yang diikuti oleh anak/jagaan masing-masing.
· Meneliti dan mengisi borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan
aktiviti yang dijalankan.
· Menandatangani borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti.
· Menyediakan bahan keperluan anak / jagaan sepanjang aktiviti dijalankan.
· Mengenalpasti jurulatih / guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon
jurulatih / guru berkenaan dan pihak sekolah.


POLISI


· Memastikan warga sekolah adalah tertakluk kepada Peraturan Polisi Keselamatan
Kegiatan Kokurikulum.
· Pegawai yang bertugas semasa aktiviti kokurikulum dijalankan adalah bertanggungjawab
untuk memastikan bahawa semua polisi, peraturan dan langkah-langkah keselamatan diikuti
sepenuhnya.
· Segala kemalangan yang berlaku harus disusuli dengan tindakan segera mengikut peraturan
yang telah ditetapkan.
· Sekiranya berlaku sebarang kemalangan, laporan mesti dibuat kepada pegawai atau sekolah.
· Semua pelajar akan dilindungi melalui Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok ( rujukan:
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 3/1995 )
· Polisi keselamatan kegiatan kokurikulum adalah diketahui oleh semua warga sekolah
melalui usaha penyebaran maklumat dan taklimat rasmi.
· Semua warga sekolah adalah tertakluk kepada polisi ini.POLISI KESELAMATAN KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH


1. SUKAN / PERMAINAN /KELAB / UNIT BERUNIFORM.
( Rujuk Surat Pekeliling Iktisas Bil: 24/1998 )


Semua warga sekolah yang menjalankan kegiatan sukan, permainan, kelab dan unit beruniform
haruslah bertanggungjawab ke atas:


1.1 Tatacara Am
· Keselamatan diri sama ada kegiatan tersebut dijalankan di dalam atau diluar kawasan sekolah.
· Keselamatan alatan kelengkapan dan kemudahan.
· Keselamatan fizikal.
· Keselamatan emosi.
· Keselamatan sosial.


1.2 Tatacara Murid.


· Memastikan keselamatan diri terjamin.
· Mendapat kebenaran bertulis daripada ibubapa
· Sentiasa mematuhi arahan jurulatih atau guru penasihat.
· Mendapat kebenaran jurulatih / guru penasihat sebelum menggunakan alatan.
· Menjalankan aktiviti di tempat yang ditetapkan.
· Menjalankan aktiviti dengan teratur dan sistematik.
· Memakai alat perlindungan diri untuk aktiviti bebahaya.
· Pelajar yang telah dipilih mewakili sekolah/ bahagian/ negeri / negara mesti membuat
pemeriksaan kesihatan ( Medical Examination )
· Memberitahu guru tentang sejarah kesihatan mereka ( Medical History
· Memberitahu / melaporkan kepada guru sekiranya mengetahui perilaku rakan-rakan
yang tidak sihat, contohnya: penyalahgunaan dadah, pil khayal dan lain-lain.


1.3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih/ Guru.


· Memberi taklimat keselamatan kepada pelajar.
· Mengetahui dan mempunyai pelan keselamatan.
· Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan.
· Membuat pengawasan yang rapi sebelum, semasa dan sesudah digunakan.
· Menjalankan aktiviti di tempat yang ditetapkan.
· Memberhentikan serta merta aktiviti di tempat lapang jika didapati cuaca buruk
akan berlaku.
· Memastikan pelajar menyertai Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok.
Memastikan hanya jurulatih yang berklayakan / bertauliah contohnya dari Majlis
Sukan Negeri serta mengetahui latar belakang mereka.
· Menyediakan peti pertolongan cemas.
· Menyediakan pegawai yang bertauliah dalam rawatan kecemasan mengiringi
pelajar yang mewakili sekolah.
· Mempunyai rekod sejarah kesihatan dan maklumat peribadi pelajar yang lengkap.
· Membuat siasatan rapi atas laporan yang telagh dibuat oleh pelajar dan mengambil
tindakan dengan segera.
· Memberi kaunseling kepada pelajar yang bermasalah contohnya masalah emosi,
pencapaian sukan dan akademik yang menurun dan lain-lain. ( Jika perlu hantar kepada
kaunselor bertauliah )
· Membuat pemeriksaan kesihatan yang lengkap ( Medical Examination ) untuk pelajar
yang mewakili sekolah sahaja )
· Menjaga kebajikan pelajar, contohnya, menyediakan makanan dan minuman,
memberi wang saku, menyediakan kenderaan dan lain-lain.
· Memberitahu ibubapa/ penjaga tentang pemilihan pelajar dalam aktiviti-aktiviti
tertentu, tarikh, masa dan tempat latihan.
· Memastikan Borang Akuan Lepas Tanggungan dan Borang Kebenaran
Ibubapa / Penjaga Untuk Rawatan Pembedahan diisi dengan lengkap untuk
memudahkan guru menghubungi ibubapa / penjaga semasa kecemasan.
· Menyediakan Fail Peribadi pelajar-pelajar yang dipilih mewakili sekolah,
bahagian, negeri dan negara.
· Memastikan pemandu bertauliah dan kenderaan yang digunakan untuk menghantar
pelajar pergi dan balik semasa mengikuti aktiviti dalam keadaan baik dan selamat.
· Harus mempunyai insurans kemalangan diri.
· Menyediakan prosedur khas untuk agensi/badan latihan luar yang menggunakan
khidmat pelajar, contohnya, mewakili dalam sukan / permainan.

1.4 Tatacara Ibubapa / Penjaga.


· Menandatangani Surat Kebenaran Ibubapa/ Penjaga.
· Memastikan anak berada dalam keadaan sihat.
· Memakulumkan kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masing-masing.
· Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk menyertai aktiviti.
· Menyediakan pakaian yang sesuai untuk anak-anak menyertai aktiviti-aktiviti.
· Mengetahui masa bermula dan berakhirnya sesuatu aktiviti.
· Memastikan peralatan yang mencukupi untuk anak-anak jagaan menjalankan aktiviti.
· Mengambil tahu tempat dimana aktiviti dijalankan.
· Mendapat maklumat guru yang menguruskan aktiviti supaya mudah dihubungi.


2. Penyelengaraan Peralatan Sukan ( Stor Sukan )
( Rujuk Surat Pekeliling Ikhitsas Bil. 9/2000 )


Semua warga sekolah yang menggunakan peralatan sukan bertanggungjawab ke atas:


2.1 Tatacara Am.


· Peralatan sukan yang dianggap merbahaya.
· Memastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang membahaya
diadakan pada hari atau masa yang berasingan
· Peralatan berbahaya hendaklah disimpan, dijaga dan diawasi penggunaannya dengan
rapi sepanjang masa.
· Alat-alat sukan mestilah diletakkan pada tempat khas yang mudah diambil oleh Ahli
Jawatankuasa Penyelenggaraan Stor Sukan yang bertugas sahaja.
· Merekodkan semua alat yang dikeluarkan dari stor sukan dalam buku keluar masuk
peralatan sukan.
· Mengembalikan semua alat sukan yang telah digunakan pada masa yang ditetapkan.
· Memastikan semua peralatan sukan yang digunakan dalam keadaan yang selamat.
· Membuat laporan kepada pihak pentadbir tentang peralatan sukan yang digunakan
yang sudah rosak, hilang atau perlu diperbaiki.


2.2 Tatacara Murid.


· Pelajar dilarang masuk ke dalam stor sukan tanpa kebenaran guru.


2.3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru.
· Merekod semua alat sukan yang digunakan.
· Mengeluar, menyimpan dan memeriksa alatan yang digunakan.
· Mengawasi dengan rapi penggunaan alatan terutama yang berbahaya.
· Memastikan alatan sukan yang digunakan dalam keadaan baik.
· Membuat laporan tentang peralatan rosak, hilang atau perlu diperbaiki.
· Memastikan hanya jurulatih/ guru penasihat yang bertauliah mengendalikan peralatan sukan.


3. Peralatan Sukan.
( Rujuk Saurat Perkeliling Ikhtisas Bil: 9/2000 )
Pihak Pentadbir, Jurulatih dan Guru Penasihat bertanggungjawab ke atas :


3.1 Tatacara Am.
· Peralatan sukan
· Peralatan sukan mestilah selamat dan sesuai digunakan.
· Peralatan sukan mesti mempunyai kelulusan piawai dan pengikhtirafan
daripada undang-undang persatuan sukan.
· Peralatan yang sudah tidak selamat digunakan hendaklah dilupuskan
mengikut prosedur yang ditetapkan.


3.2 Tatacara Murid.


· Melaporkan kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan pada
peralatan yang digunakan.
· Sentiasa berwaspada menggunakan peralatan.


3.3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru.
· Memastikan peralatan sukan selamat dan sesuai digunakan.
· Memastikan peralatan sukan mempunyai kelulusan piawai dan pengikhtirafan
daripada undang-undang persatuan sukan.
· Peralatan yang sudah tidak selamat digunakan harus dilupuskan mengikut
prosedur yang telah ditetapkan.
· Mengambil tindakan segera atas lsporan kerosakan peralatan.


4. Kawasan Sukan / Permainan / Tempat Latihan
( Rujuk Surat Perkeliling Ikhtisas Bil: 9/2000 )
Pihak Pentadbir, Jurulatih dan Guru Penasihat bertanggungjawab ke atas :
4.1 Tatacara Am.
· Kawasan latihan, permainan atau sukan dalam keadaan baik dan terurus.


4.2 Tatacara Murid.
· Mematuhi peraturan dan arahan guru.
· Dilarang pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi
daripada guru.
· Memastikan keselamatan diri dan alatan terjamin.
· Menjaga kebersihan.
· Melaporkan kepada guru sebarang kerosakan yang berlaku.
· Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti berada di kawasan latihan.


4.3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru.
· Memastikan tempat latihan dan alatan yang terdapat di situ dalam keadaan
baik, terurus dan selamat.
· Tidak membenarkan pelajar pergi atau berada di tempat latihan tanpa
pengawasan rapi daripada gurtu.
· Mengambil tindakan segera terhadap laporan kerosakan yang berlaku.
· Memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan dan arahan.
· Memastikan pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja yang berada
di tempat latihan.


5. Kawasan Larangan
( Rujuk Surat Pekeliling Bil. 9/2000 )
Pihak pentadbir, jurulaih dan guru penasihat bertanggungjawab ke atas:


5.1 Tatacara Am.
· Kawasan larangan dan berbahaya seperti gynasium, angkat berat,,
padang hoki/bola sepak, gelanggang bola tampar/ sepak takraw, lapangan
latihan memanah, kawasan balapan dan stor sukan.


5.2 Tatacara Murid.
· Dilarang berada di kawasan larangan tanpa pengawasan rapi daripada guru.
· Memastikan keselamatan dan peralatan yang terdapat disitu adalah terjamin.
· Mematuhi peraturan dan arahan guru.
· Menjaga kebersihan.
· Membuat laporan tentang kerosakan atau kecederaan yang berlaku kepada
pihak pengurusan / guru.
· Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja yang berada di kawasan
larangan dengan pengawasan rapi guru.


5.3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih /Guru.


· Memastikan tiada pelajar berada di kawasan larangan tanpa pengawasan
rapi daripada guru.
· Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan
· Memastikan kawasan dalam keadaan baik, terurus dan selamat digunakan.
· Memastikan peralatan yang terdapat disitu dalam keadaan selamat.
· Mengambil tindakan segera atas segala laporan yang disampaikan
oleh pelajar dan merekodkannya.
· Menyediakan seorang pegawai yang bertauliah dalam pertolongan
cemas sepanjang aktiviti yang dijalankan di kawasan tersebut.
· Menyediakan bilik rawatan yang sentiasa terbuka sepanjang aktiviti
yang dijalankan di kawasan tersebut.
· Menyediakan bilik rawatan yang sentiasa terbuka sepanjang aktiviti /
latihan dijalankan.


6. Cuaca / Musim
( Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2000 )
Semua warga sekolah bertanggungjawab ke atas:


6.1 Tatacara Am.
· Tidak menjalankan aktiviti di tempat lapang semasa cuaca buruk
seperti hujan, kilat dan petir.
· Memberhentikan aktiviti apabila terdapat tanda-tanda cuaca
buruk akan berlaku.


6.2 Tatacara Murid.
· Tidak berada di tempat lapang atau kawasan yang terdedah kepada
bahaya semasa cuaca buruk.
· Berhenti serta merta setelah mendapat arahan daripada guru
supaya berbuat demikian.
· Mematuhi arahan dan peraturan.


7. Laporan Kemalangan Atau Kecederaan.
( Rujuk Suat Pekeliling Bil. 9/2000 )
Jurulatih dan guru penasihat bertangunggjawab ke atas :


7.1 Tatacara Am.
· Melaporkan sebarang kemalangan atau kecederaan yang berlaku
kepada pihak pengurusan / guru.
· Membuat siasatan ke atas kemalangan dan kecederaan yang berlaku.
· Merekod semua jenis kemalangan dan kecederaan yang berlaku.


7.2 Tatacara Murid.
· Melaporkan semua jenis kemalangan atau kecederaan yang berlaku
semasa menyertai aktiviti kepada pihak pengurusan / guru.
· Pelajar mesti memberitahu sejarah kesihatan mereka.
· Melaporkan aktiviti tidak sihat yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka.
Contohnya, penyalahgunaan dadah dan lain-lain.


7.3 Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru.
· Mengambil tindakan segera ke atas laporan yang dibuat oleh pelajar.
· Membuat siasatan ke atas kemalangan atau kecedraan yang berlaku.
· Merekod semua jenis kemalangan dan kecederaan yang berlaku.


8. Laporan Aktiviti ( Penilaian dan Pemantauan )
( Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2000 )


8.1 Tatacara Am.
· Jumlah dan guru penasihat bertanggungjawab membuat penilaian dan
laporan bertulis kepada pihak sekolah bagi setiap aktiviti yang dijalankan atau
disertai pelajar.
· Jawatankuasa Keselamatan Ko-kurikulum membuat penilaian dan pemantauan
keatas semua aktiviti ko-kurikulum sepanjang tahun.


8.2 Tatacara Murid.
· Membuat laporan bertulis ( jika perlu ).


8.3 Tatacara Pengurusan/Jurulatih/guru.
· Menyemak laporan bertulis oleh pelajar.
· Membuat laporan bertulis setiap aktiviti yang dijalankan atau disertai sama ada
di dalam atau di luar sekolah.


LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN KEGIATAN KOKURIKULUM.


1.1 Tatacara Am.
· Taklimat keselamatan oleh jurulatih atau guru penasihat sebelum
aktiviti dijalankan.
· Mengetahui dan mempunyai pelan keselamatan sama ada di
kawasan latihan, padang, gelanggang dan stor sukan.
· Mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan.
· Pengawasan rapi sepanjang aktiviti dijalankan.
· Memastikan semua peralatan adalah selamat untuk digunakan dan
dipulangkan dengan sempurna selepas digunakan.
· Sebarang aktiviti mesti dijalankan di tempat yang ditetapkan.
· Tidak menjalankan sebarang aktiviti di tempat lapang apabila terdapat
tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku.


1.2 Tatacara Murid.
· Memakai pakaian sukan atau seragam yang lengkap.
· Mendengar talklimat keselamatan daripada guru tentang pelan keselamatan,
operaturan dan tatacarta penggunaan peralatan yang betul.
· Membuat kebenaran bertulis daripada ibubapa/penjaga dengan mengisi
Borang Akuan Lepas Tanggungan dan Borang Kebenaran Ibubapa/ Penjaga untuk pembedahan.
· Mengetahui cara penggunaan peralatan sukan dengan betul.
· Memakai alat perlindungan diri untuk aktiviti yang berbahaya.
· Memberikan kepada guru maklumat peribadi dan sejarah kesihatan yang lengkap dan betul.
· Mematuhi peraturan dan arahan guru.
1.3 Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru.
· Memastikan pelajar menyertai Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok.
· Memastikan hanya juruilatih yang bertauliah /berkelayakan serta mempunyai
latar belakang dan reputasi yang baik sahaja yang dibenarkan menjalankan latihan.
· Membuat laporan rapi atas laporan yang telah dibuat oleh pelajar dan mengambil
tindakan seterusnya.
· Memastikan Borang Akuan Lepas Tanggungjawab dan Borang Kebenaran
Ibubapa / Penjaga Untuk Rawatan Pembedahan diisi dengan maklumat lengkap
bagi memudahkan menghubungi ibubapa semasa kecemasan.
· Menyediakan Fail Peribadi dan pemeriksaan kesihatan ( Medical Examination )
yang lengkap bagi pelajar yang mewakili Sekolah, Bahagian, Negeri dan Negara.
· Menyediakan prosedur khas bagi agensi atau badan-badan luar yang
memerlukan khidmat pelajar contohnya , mewakili dalam permainan / sukan..
· Menyediakan seorang pegawai bantuan kecemasan yang bertauliah.
· Menjaga kebajikan pelajar.
· Mempunyai rekod maklumat peribadi dan sejarah kesihatan pelajar yang lengkap.
· Mengada aktiviti di tempat yang ditetapkan.
· Memberhentikan serta merta aktiviti di tempat lapang atau terdedah kepada
bahaya jika terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku.
· Memberi taklimat keselamatan, peraturan dan tatacara penggunaan yang betul.
· Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan.
· Membuat pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan.
· Mempastikan pengeluaran dan pengembalian barang adalah mengikut
prosedur dan peraturan yang ditetapkan.
· Menyediakan laporan yang lengkap tentang aktiviti yang dijalankan dan disertai.
· Menyediakan peti pertolongan cemas.


LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI TEMPAT LATIHAN.


1.1 Tatacara Am.
· Tempat latihan haruslah berada dalam keadaan bersih.
· Memastikan tempat latihan selamat digunakan.
· Mempunyai pelan keselamatan.
· Mempunyai jadual penggunaan tempat latihan.
· Pelajar adalah dilarang sama sekali berada di tempat latihan tanpa pengawasan
jurulatih atau guru penasihat.
· Mempunyai peti pertolongan cemas.
· Memastikan semua peralatan yang terdapat di tempat latihan adalah selamat
untuk digunakan.
· Mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan.
· Membuat laporan tentang peralatan sukan yang telah rosak, hilang atau perlu diperbaiki.


1.2 Tatacara Murid.
· Mematuhi peraturan dan arahan guru.
· Melarang pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi guru.
· Memastikan keselamatan diri dan alatan terjamin.
· Menjaga keselamatan.
· Melaporkan kepada guru sebarang kerosakan yang berlaku.
· Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja berada di kawasan latihan.


1.3 Tatacara Pengurusan/ Jurulatih/Guru.
· Memastikan peralatan sukan dan tempat latihan berada dalam keadaan
terurus dan selamat.
· Tidak membenarkan pelajar pergi atau berada di tempat latihan tanpa
pengawasan rapi dan selamat.
· Mengambil tindakan segera keatas segala laporan kerosakan yang dibuat.
· Memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan dan arahan.
· Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja boleh berada di tempat latihan.
· Memberi taklimat tentang pelan keselamatan, peraturan dan tatacara
penggunaan peralatan yang betul.
· Membuat laporan dan merekodkan sebarang kemalangan dan kecederaan
yang berlaku serta menmberitahu pihak pengurusan dan ibu bapa.


LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI STOR SUKAN.


1.1 Tatacara Am.
· Sentiasa menjaga kebersihan stor.
· Stor Sukan sentiasa berkunci selepas mengeluarkan atau mengembalikan
peralatan sukan.
· Memastikan semua suis dipadamkan sebelum keluar dari stor sukan.
Mematuhi peraturan stor sukan yang telah ditetapkan.
· Pengawasan yang rapi semasa mengeluarkan dan mengembalikan peralatan sukan.
· Meletakkan peralatan sukan di tempat yang ditetapkan.
· Mengisi borang keluar masuk peralatan sukan dalam guru keluar masuk
alat-alat sukan.
· Pengeluaran alat sukan hanya boleh dibuat oleh jurulatih atau guru penasihat sahaja.
· Membuat laporan tentang peralatan sukan yang rosak, hilang dan yang pelu diperbaiki.
· Peralatan berbahaya harus disimpan di tempat khas yang selamat.
· Memasdtikan semua peralatan yang belum dan sudah digunakan berada
dalam keadaan selamat.
1.2 Tatacara Murid.
· Dilarang masuk ke dalam stor sukan.


1.3 Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru.
· Menjaga kebersihan stor sukan.
· Memastikan pintu stor sukan sentiasa berkunci.
· Memadamkan suis apabila keluar dari stor.
· Mempunyai pelan keselamatan.
· Mengisi borang keluar masuk peralatan sukan dalam buku keluar masuk.
· Membuat pengawasan yang rapi dalam pengeluaran dan pengembalian peralatan.
· Menyimpan peralatan di tempat yang telah ditetapkan.


LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN PENGGUNAAN PERALATAN SUKAN.


1.1 Tatacara Am
· Peralatan sukan mestilah mempunyai jaminan ( Warranty )
· Peralatan sukan mestilah mempunyai kelulusan piawai dan pengiktirafan daripada
undang-undang persatuan sukan.
· Peralatan yang sudah tamat tarikh luput hendaklah dilupuskan mengikut prosedur
yang ditetapkan.


1.2 Tatacara Murid.
· Melaporkan kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan kepada alatan
yang digunakan.
· Sentiasa berwaspada meenggnakan peratan.
· Mengetahui tatacara penggunaan peralatan dengan betul.


1.3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih /Guru.
· Memastikan peralatan sukan mempunyai jaminan ( Warranty ).
· Memastikan peralatan yang sudah tamat tarikh luput dihapuskan mengikut
prosedur yang ditetapkan.
· Mengambil tindakan segera atas laporan kerosakan peralatan yang berlaku.
· Memberi taklimat tatacara penggunaan peralatan yang betul.
KEGIATAN LUAR.


1.1 PENDAHULUAN.


Kegiatan luar ialah aktiviti yang dijalankan di luar daripada kawasan
sekolah dan/atau melibatkan agensi luar untuk mengadakan lawatan
atau perkhemahan.


1.2 RASIONAL


· Kegiatan luar adalah perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk mendedahkan ilmu
pengetahuan yang tidak dapat diperolehi di dalam bilik darjah kepada murid.
· Mengubah sausana pembelajaran supaya murid lebih berminat untuk terus belajar.


1.3 OBJEKTIF
· Mengadakan lawatan yang berfaedah untuk murid.
· Mengikut tatacara keselamatan yang disediakan apabila menjalankan aktiviti luar.
· Mengelakkan berlakunya kemalangan apabila menjalankan aktiviti luar dengan
mengambil kira aspek keselamatan.


1.4 PERANAN MURID.


· Murid mendapatkan kebenaran ibubapa.
· Memberitahu taraf kesihatan kepada guru/pihak pengurusan.
· Membawa peralatan yang diperlukan dengan lengkap.
· Mendengar dengan teliti arahan guru dan mengikut peraturan yang disediakan oleh guru.
· Sentiasa berada dalam kumpulan yang ditetapkan.


1.5 PERANAN GURU PENASIHAT/JURULATIH/ GURU PENGIRING


· Memberi kesedaran dan kefahaman tentang pentingnya keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti luar melalui:
a. Poster
b. Perhimpunan Mingguan
c. Ceramah
d. Bengkel
e. Pengajaran dan Pembelajaran dalam kelas.
f. Tayangan Video.
g. Ceramah.
h. Edaran.
· Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan.
· Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki mempunyai niat jahat.
· Memaklum kepada ibu bapa dan pihak berkenaan.
· Menganalisis setiap kejadian.
· Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permaufakatan, Jawatankuasa Keselamatan dan PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti luar sekolah.
· Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti luar.


1.6 PERANAN IBUBAPA


· Mengambil tahu aktiviti luar yang diikuti oleh anak jagaan masing-masing.
· Meneliti dan mengisi borang-borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang
berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan.
· Menandatangani borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti.
· Menyediakan bahan keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti dijalankan.
· Mengenalpasti guru-guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor
telefon guru berkenaan/pihak sekolah.


1.7 TATACARA MURID


1.7.1 LAWATAN SAMBIL BELAJAR


· Pelajar melengkapkan borang kebenaran ibu bapa/penjaga yang disediakan
dan serahkan kepada guru penasihat.
· Pakai pakaian dan peralatan yang sesuai. Pastikan ada pengenalan sekolah
dan diri masing-masing ( pakai sentiasa ) pas lawatan sekolah.
· Bawa peti kecemasan yang lengkap.
· Catat kedatangan pergi dan balik dan naik/turun daripada kenderaan yang
digunakan dengan mengutamakan keselamatan.
· Setelah tiba di tempat yang ditujui, ikut arahan guru/pemandu pelancong/
peraturan di tempat lawatan.
· Lakukan aktiviti dalam kumpulan.
· Sekiranya terpisah daripada kumpulan, jangan panik. Tunggu di satu tempat dan minta
bantuan sehingga bantuan sampai.


1.7.2 LOKASI PERKHEMAHAN DI KAWASAN HUTAN.


· Lengkapkan Borang Kebenaran Ibu bapa dan serahkan kepada guru penasihat
· Berkumpul dalam kumpulan dan tunggu arahan guru.
· Pakai pakaian yang sesuai- baju lengan panjang dan kasut sukan.
· Dirikan khemah di kawasan yang sesuai dan bukan di laluan air atau bawah
pokok berdahan reput/di lereng bukit yang boleh berlaku tanah runtuh/berhampiran
tebing sungai/tempat curam/tanah lembut/di kawasan lembah dan lain-lain tempat
yang berbahaya.
· Taburkan serbuk belerang/garam di sekeliling khemah untuk
mengelakkan binatang merayap yang berbisa seperti ular dan serangga.
· Bersihkan kawasan sekeliling khemah.
· Jangan tebang dan merosakkan sebarang tumbuhan kerana ia
mungkin beracun.
· Ketua kumpulan jalankan aktiviti dalam kumpulan.
· Hentikan aktiviti sekiranya terdapat tanda-tanda cuaca buruk berlaku.
· Sekiranya diganggu oleh haiwan liar, jangan panik. Jerit
minta pertolongan dan lari untuk menyelamatkan diri.
· Sekiranya terkena getah beracun, gatal-gatal, gigitan binatang berbisa,
gigitan serangga atau luka, dapatkan pertolongan kecemasan segera ( Lampiran 4 )
· Laporkan kepada guru.
· Sekiranya sakit berterusan, keluar daripada kawasan perkhemahan
dan daptakan rawatan di klinik/hospital berdekatan.
· Bawa peralatan lengkap dan peti kecemasan.


1.7.3 LOKASI PERKHEMAHAN DI KAWASAN BERAIR.


Kawasan berair seperti sungai, laut, lombong, tasik, loji penapisan air,
empangan, bakau dan lain-lain.


· Berkumpul dalam kumpulan dan tunggu arahan guru.
· Dilarang membuat aktiviti di air tanpa kehadiran guru/pegawai bertugas /
penyelamat kelemasan.
· Mesti gunakan jaket keselamatan bagi semua aktiviti di air.
· Dapatkan kebenaran guru untuk sebarang aktiviti.
· Jika terdapat sebarang bentuk kecemasan seperti lemas, menjeritlah
meminta tolong.
· Jangan cuba memberi pertolongan cemas kecuali jika anda mempunyai
kelayakan menyelamat di air.
· Laporkan segera kepada guru/pegawai bertugas/penyelamat kecemasan.


1.8 TATACARA GURU.


· Mestilah mempunyai Sijil Pertolongan Cemas atau Sijil Kelayakan dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan.
· Jika guru tidak mempunyai Sijil Kelayakan yang diperlukan, tenaga pengajar atau kakitangan lain yang terlibat dalam aktiviti yang dijalankan mesti mempunyai Sijil Kelayakan yang diperlukan.
· Memohon kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan, seperti polis (bergantung kepada jenis aktiviti yang dijalankan).
· Menyediakan surat makluman kepada ibu bapa/penjaga.
· Mengedarkan borang kebenaran ibu bapa dan kumpulkan semula sebelum aktiviti dijalankan.
· Menyediakan peraturan yang lengkap sepanjang aktiviti dijalankan.
· Pengawasan dan penyeliaan yang rapi.
· Mengkaji dan meninjau tempat aktiviti yang dijalankan.
· Mengatur program yang sesuai.


1.9 TATACARA IBUBAPA/PENJAGA.


· Menandatangani surat kebenaran ibubapa/penjaga.
· Memastikan anak berada dalam keadaan sihat.
· Memaklum kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masing-masing.
· Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk menyertai sebarang aktiviti.
· Menyediakan pakaian yang sesuai untuk anak menyertai sebarang aktiviti.
· Mengetahui masa bermula dan berakhir sesuatu aktiviti.
· Memastikan peralatan mencukupi untuk anak jagaan menjalankan aktiviti.
· Mengambil tahu tempat aktiviti dijalankan.
· Mendapatkan maklumat guru yang menguruskan aktiviti supaya mudah dihubungi.


TATACARA TINDAKAN APABILA BERLAKU KEMALANGAN.


1.1 DI DALAM KAWASAN SEKOLAH


· Apabila berlaku kemalangan, terus laporkan kepada guru-guru yang bertugas.
Buat laporan bertulis.
· Dapatkan rawatan kecemasan mengikut keadaan kemalangan.
· Sekiranya serius, pihak sekolah akan menghantar pelajar berkenaan ke
hospital dan laporkan kejadian tersebut kepada ibubapa murid/pesakit.
· Sekiranya melibatkan kes polis, guru bertugas membantu buat aduan di Balai Polis.
· Guru segera dapatkan laporan bertulis daripada pihak hospital dan polis untuk
tujuan tuntutan insurans.
· Serahkan kedua-dua laporan kepada pihak pentadbir untuk urusan memohon
tuntutan insurans selanjutnya.


1.2 DI LUAR KAWASAN SEKOLAH.


· Dapatkan rawatan kecemasan mengikut keadaan kemalangan.
· Sekiranya serius, minta bantuan daripada orang yang berhampiran untuk
menghantar ke hospital.
· Dapatkan maklumat ibu bapa, laporkan kemalangan kepada ibu
bapa dan pihak pentadbiran / pejabat sekolah untuk tindakan membuat
laporan seterusnya kepada polis.
· Dapatkan laporan hospital dan pihak polis untuk diserahkan kepada
pentadbiran sekolah bagi urusan tuntutan insurans

No comments:

Post a Comment